คำถาม
ตรวจสอบสถานะสภาพสมาชิก
ด้วย ส.อ.ยศธร เปรมเปรีดิ์ ได้พ้นสภาพสมาชิกถาวร และได้ทำเรื่องขอคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษ อยากทราบว่าตอนนี้ได้คืนสภาพการเป็นสมาชิกหรือยังครับ
จากคุณ ส.อ.ยศธร เปรมปรีดิ์ 26/10/2020 09:47:55
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ. ได้รับเรื่องการขอคืนสภาพกรณีพิเศษของท่านเมื่อวันที่ 26 ต.ค.63 อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
ตอบโดย admin 26/10/2020 14:29:20