คำถาม
จะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
จะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยน์ใช้แบบฟร์อมอันไหนครับ
จากคุณ ส.อ. ธวัชชัย ทองเอก 17/12/2020 10:29:26
คำตอบ
สมาชิกสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ เลือกหัวข้อ คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 17/12/2020 16:50:49