คำถาม
เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์
การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ต้องมีเอกสารอะไรประกอบบ้างครับ สามารถแจ้งผ่านหน่วยต้นสังกัดได้เลยไหม หรือต้องไปแจ้งที่สำนักงานฯ โดยตรง ขอบคุณครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ชาย คำวิชิต 28/12/2020 13:29:49
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกสามารถยื่นเรื่องได้ที่หน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ ค่ะ
ตอบโดย admin 28/12/2020 13:32:39