คำถาม
ผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิต
ผู้รับผลประโยชน์ ได้เสียชีวิต จะเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ส่งเงิน และผู้รับผลประโยชน์ใหม่ ได้หรือไม่ครับ
จากคุณ ร.อ.สุนทร 06/01/2021 11:25:59
คำตอบ
สมาชิกสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ได้ที่หน่วยต้นสังกัด(กรณีหักเงินผ่านหน่วย) ถ้าไม่ได้หักเงินผ่านหน่วยสามารถยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ในพื้นที่ หรือที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงะคราะห์คนใหม่ การเปลี่ยนแปลงผู้ส่งเงินสามารถทำเรื่องได้ที่หน่วยต้นสังกัด(กรณีหักเเงินผ่านหน่วย) ถ้าไม่ได้หักเงินผ่านหน่วยยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ในพื้นที่ หรือที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีนี้ถ้าผู้ส่งเงินไม่ใช้ผู้รับเงินสงเคราะห์ที่เสียชีวิต ต้องให้ผู้ส่งเงินเซ็นยินยอม หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/01/2021 13:59:11