คำถาม
เปลี่ยนที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์
ชื่อ - สกุล นาย ประกอบ ศุภลักษณ์ เลขทะเบียนสมาชิก เลข 5590013172 ขอเปลี่ยนที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็น - ผู้รับเงินสงเคราะห์ จ.ส.ท. เกียรติศักดิ์ ศุภลักษณ์ - ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ (ใหม่) เลขที่ 54 หมู่ 4 ตำบล/แขวง จุมพล อำเภอ/เขต โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120
จากคุณ นาย ประกอบ ศุภลักษณ์ 12/01/2021 14:37:12
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 14/01/2021 13:00:01