คำถาม
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
จากเดิมชื่อ จ.ส.อ.สำเริง ไชยเววา เปลี่ยนชื่อเป็น ธันณัช ชัยรัฐฐา ปัจจุบันเป็นยศ ร.ต.ธันณัช ชัยรัฐฐา สังกัด สน.ปรมน. (จว.) มทบ.33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ที่อยู่ที่ติดต่อ 182/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เบอร์โทรติดต่อ 083-5397914 ผู้รับเงินสงเคราะห์จาก นายเปิ้น ไชยเววา (เสียชีวิต) เปลี่ยนเป็น นางละออ ยาสุปิ ที่อยู่ผู้รับเงิน 97/4 หมู่ 4 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
จากคุณ จ.ส.อ.สำเริง ไชยเววา เลขทะเบียนสมาชิก 5410015082 23/01/2021 10:41:48
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ยศ และที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนชื่อ นามสกุล และเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบในการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล เอกสารที่ใช้ประกอบในการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 27/01/2021 15:10:59