คำถาม
ขอใบแทนใบต้อนรับ
กรม ทพ.23 ขอรับใบแทนใบต้อนรับ อส.ทพ.นิรวิทย์ ทัดเทียม หมายเลขสมาชิก 5600003246 เนื่องจาก สูญหาย ขอบพระคุณครับ
จากคุณ ส.อ.พีระศักดิ์ บุญเฟรือง 25/01/2021 09:15:27
คำตอบ
จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งใบแทนใบตอบรับไปให้ตามที่อยู่นะคะ
ตอบโดย admin 27/01/2021 15:21:51