คำถาม
ขอเปลี่ยนชื่อผู้รับเงิน
นาง มาลี ดวงจันทร์ เปลี่ยนเป็น นางวนิดา ดวงอินทร์
จากคุณ จ.ส.อ.ปรีชา ดวงอินทร์ 03/02/2021 11:30:12
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง ผ่าน มทบ.ในพื้นที่ หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ ค่ะ
ตอบโดย admin 08/02/2021 11:54:26