คำถาม
ต้องการแก้ไขที่อยู่
ต้องการแก้ไขที่อยู่ทั้งของสมาชิกและของผู้รับเงินสงเคราะห์ จะต้องดำเนินการอย่างไร กับขอทราบจำนวนเงินสงเคราะห์ล่าสุด
จากคุณ พ.อ.ชุมพร เอสุจินต์ สมาชิกเลขที่ ส14898/28 โทร0813163958 04/02/2021 13:50:21
คำตอบ
สมาชิกสามารถโทรแก้ไขที่อยู่ของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6469 - 6471 เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพประมาณ 200,000 บาทเศษค่ะ
ตอบโดย admin 08/02/2021 11:56:02