คำถาม
แก้ไข ที่อยู่/ยศ และเปลี่ยนแปลงผู้ที่รับผลประโยชน์
- ที่อยู่ บ้านเลขที่ 28 ม.3 บ.โนนหนามแท่ง ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี - ยศ ปัจจุบัน ร.ท.สุวิตร อาจสมดี - ผู้รับผลประโยชน์ นางอมรรัตน์ อาจสมดี
จากคุณ ร.ท.สุวิตร อาจสมดี 07/02/2021 18:14:47
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไข ยศ และที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัดเอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 08/02/2021 13:40:05