คำถาม
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์
เดิม ทุติยา เมืองปลอด เป็น น.ส.เสาวนีย์ จำนงค์ยา เลขที่ 5 หมู่ 4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 08-9473-7476
จากคุณ พ.ต.มนัส เมืองปลอด 09/02/2021 13:38:03
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 10/02/2021 13:08:41