คำถาม
ยังไม่เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์และที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์
ได้ดำเนินการนำเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์และที่อยู่ผู้รับผลประโยชน์ ด้วยตัวเองแล้ว แต่จากการตรวจสอบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
จากคุณ จ.ส.อ.สัจจพล จันทราช 19/02/2021 14:57:38
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของท่านแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
ตอบโดย admin 22/02/2021 14:38:02