คำถาม
สอบถามเรื่องการจ่ายเงินค่าจัดการศพกรณีบริจาคร่างกาย
ขอสอบถามว่า ถ้าเราบริจาคร่างกายไปเป็นอาจารย์ใหญ่ การจ่ายเงินค่าจัดการศพมีแนวทางในการจ่ายเงินสงเคราะห์อย่างไรครับ
จากคุณ จ.ส.ต.สุชินกร 21/02/2021 21:33:33
คำตอบ
ผู้รับเงินสงเคราะห์ยื่นเรื่องขอรับเงินปกติค่ะ แต่จะมีเอกสารเพิ่มเติม คือ
- กรณีที่ไม่มีการสวด ใช้หนังสือรับรองการบริจาคร่างกายที่มีการประทับตราจากโรงพยาบาล ใช้แทนใบทางวัด
- กรณีที่มีการสวด ใช้หนังสือรับรองการบริจาคร่างกายที่มีการประทับตราจากโรงพยาบาล และใบทางวัด หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 23/02/2021 14:37:33