คำถาม
เงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือรอบสอง
สถานะสมาชิก ต183853/32 ถึงแก่กรรม คำนวณจ่ายเงินสงเคราะห์รอบสอง จะได้รับเท่าไหร่ และได้รับวันไหนคะต้องทำอย่างไรคะ
จากคุณ ฉันทนา แสงเสถียร 06/04/2021 15:48:48
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 ยอดเงิน 9,822.16 บาท เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 07/04/2021 14:47:08