คำถาม
ขอแก้ไขที่อยู่ และเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอแก้ไขที่อยู่ และเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ เลขทะเบียนสมาชิก5450004482 ขอเปลี่ยนที่อยู่สำหรับติดต่อ เป็น เลขที่ 258/4/64 หมู่ 2 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 และแก้ไขชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ จาก นายสุวิทย์ คงอินทร์ เป็น นางสาวบุญเสริม ตาบประดับ
จากคุณ จ.ส.อ.ศักดิ์ชัย ฤทธิ์เกรียง 18/05/2021 14:03:26
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง สามารถทำเรื่องได้ที่ หน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 18/05/2021 16:08:48