คำถาม
การสมัครฌาปณกิจ อายุไม่เกินเท่าไร
การสมัครฌาปณกิจ อายุไม่เกินเท่าไร
จากคุณ คิง 24/05/2021 15:08:49
คำตอบ
- ข้าราชการ และลูกจ้างแต่งกายเหล่าทหารบกต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
- บิดา มารดา ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี
- คู่สมรสต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
- บุตรต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปีค่ะ
ตอบโดย admin 27/05/2021 14:29:27