คำถาม
ขอทราบการจ่ายเงินฌาปนกิจค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจของผู้ตาย
การจ่ายเงินสำหรับฌาปนกิจศพให้กับสมาชิกท่ีเสียชีวิต มีการจ่ายเงิน อย่างไร
จากคุณ จ.ส.อ.ประจักษ์ แก้วนอก 07/06/2021 15:06:08
คำตอบ
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพจะแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ รอบแรกจ่าย 95% เมื่อรับเงินรอบแรกไปแล้วนับไปอีก 120 วัน ทาง กฌป.สก.ทบ. จะโอนเงินส่วนที่สองเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ค่ะ
ตอบโดย admin 10/06/2021 10:02:29