คำถาม
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกของนางรบนฤมล แฝงด่านกลาง เลขทะเบียนที่ ต.215583/33ระบุว่าไม่มีในระบบครับ
ตรวจสอบรายช่ื่อ
จากคุณ จ.ส.อ.คมสัน แฝงด่านกลาง 08/06/2021 16:06:31
คำตอบ
สมาชิกเลขทะเบียน ต215583/33 ในระบบชื่อ นางสุภา แฝงด่านกลาง สถานภาพสมาชิกปกติ (การตรวจสอบสถานภาพสมาชิกทางเว็ปไซด์เลขทะเบียนไม่ต้องใส่จุด(.) ค่ะ
ตอบโดย admin 10/06/2021 10:27:09