คำถาม
เปลียนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอเปลียนแปลงผู้รับผลประโยชน์ เนื่องจากบุคคบคนเดิม เสียชีวิต ต้องดำเนินการอย่างไร จะยื่นเอกสารที่ไหน เพราะการชำระผ่านบัญชีธนาคาร
จากคุณ จ.ส.อ.ชาติชาย อาทิตย์ตั้ง 19/07/2021 10:34:08
คำตอบ
ท่านสามารถทำเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะคนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 20/07/2021 17:04:35