คำถาม
ขอเปลี่ยนชื่อตัวใบต้อนรับ
ขอเปลี่ยนชื่อตัว นางเกษราพร ภูทอง เป็น น.ส.สายชล ภูทอง เลขทะเบียนที่ ต๒๕๓๖๕๗/๓๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ ได้ยื่นเรื่องไว้ที่ สวัสดิการ มทบ.๒๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อยากทราบว่าได้ดำเนินการให้หรือยัง ครับ
จากคุณ ร.ท.เสวก งอนตะคุ 20/08/2021 13:27:48
คำตอบ
ให้ท่านขอเลขที่หนังสือจากหน่วยเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ
ตอบโดย admin 23/08/2021 10:11:46