คำถาม
เปลี่ยนแปลงนามสกุล
ขอสอบถามค่ะ กรณีเปลี่ยนแปลงนามสกุลต้องดำเนินการยังไงบ้างค่ะ
จากคุณ ส.อ.หญิง ณัฐชนันท์พร 06/09/2021 15:03:27
คำตอบ
สมาชิกสามารถยื่นเรื่องได้ที่ หน่วยต้นสังกัด(กรณีหักเงินผ่านหน่วย) ถ้าไม่ได้หักเงินผ่านหน่วย สามารถยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงนามสกุลค่ะ
ตอบโดย admin 13/09/2021 11:08:02