คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ดังนี้ 1. แก้ไขนามสกุล สมาชิก 2. แก้ใขชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ ต้องดำเนินการอย่างไร บ้างคะ
จากคุณ ศศิลักษณ์ ปิยะสุวรรณ์ 08/09/2021 10:12:06
คำตอบ
สมาชืกสามารถยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด(กรณีหักเงินผ่านหน่วย) ถ้าไม่ได้หักเงินผ่านหน่วย สามารถยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ
1.สมาชิกเปลี่ยนแปลงนามสกุล เอกสารที่ใช้ประกอบ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาใบเปลี่ยนแปลงนามสกุล
2.เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ เอกสารที่ใช้ประกอบ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ - สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ / ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนชื่อ เอกสารที่ใช้ประกอบ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ - สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของผู้รับเงินสงเคราะห์ค่ะ
ตอบโดย admin 13/09/2021 11:18:36