คำถาม
เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
จากเดิม นางรัชฎา มีสุข เปลี่ยนเป็น ส.อ.ธิติวุฒิ มีสุข
จากคุณ ร.ท.นวัทน์ มีสุข 25/09/2021 11:27:00
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 27/09/2021 14:41:48