คำถาม
เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ
ต92114/27 จาก ร.ต.พินิจ ดีพา เป็น ร.ท.พินิจ ดีพา 5620010736 ผู้รับเงินจาก ร.ต.พินิจ ดีพา เป็น ร.ท.พินิจ ดีพา ต132658/30 ผูรับเงินจาก จ.ส.อ.พินิจ ดีพา เป็น ร.ท.พินิจ ดีพา
จากคุณ ร.ท.พินิจ ดีพา 10/10/2021 15:13:56
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 12/10/2021 15:21:56