คำถาม
ต้องการเพิ่มรายชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์
เพิ่มผู้รับเงินสงเคราะห์ อีก 1 ท่าน คือ นางสาวสรัญธร แก้วเวียงชัย สรุปเป็นผู้รับผลประโยชน์ 2 ท่าน คือ 1.นายอัฐวุฒิ แก้วเวียงชัย 2.นางสาวสรัญธร แก้วเวียชัย
จากคุณ สมาชิก 5530002028 07/11/2021 11:58:34
คำตอบ
สมาชิกสามารถระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ได้เพียง 1 คนค่ะ
ตอบโดย admin 10/11/2021 20:37:36