คำถาม
ผลประโยชน์ใน จากการเสียชีวิต
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินกองฌาปาณกิจรวม ยอดเท่าใหร่คับ
จากคุณ สมาชิก 07/12/2021 15:38:07
คำตอบ
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพประมาณ 200,000 บาทเศษค่ะ
ตอบโดย admin 08/12/2021 08:52:15