คำถาม
เปลี่ยนชท่อผู้รับเงิน
ขอเปลีายนชื่อผู้รับเงิน
จากคุณ พล คอนเอม 24/12/2021 12:28:44
คำตอบ
ถ้าสมาชิกสังกัดหน่วยสามารถยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด ถ้าไม่ได้สังกัดหน่วยสามารถยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือยื่นเรื่องได้ที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 28/12/2021 14:07:26