คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงยศ,วันเดือนปีเกิดและผู้รับผลประโยชน์
1.เปลี่ยนยศ จากจ.ส.อ. เปลี่ยนเป็น ร.ต. 2.ในระบบระบุวันเดือนผิดขอเปลี่ยนจากวันที่ 1 มกราคม 2509 เปลี่ยนเป็น วันที่ 11 กันยายน 2509 3.เปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์จาก นาง สมนึก น้อยกล่ำ เปลี่ยนเป็น นาง บุญนิศา น้อยกล่ำ 4.
จากคุณ ร.ต.อดิศักดิ์ น้อยกล่ำ เลขทะเบียนสมาชิก ต192120/32 12/01/2022 11:15:58
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 13/01/2022 09:49:32