คำถาม
เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ต้องดำเนินการอย่างไร
จากคุณ จ.ส.อ.ธณวัช แก้วอนันต์ 02/04/2022 14:51:28
คำตอบ
สมาชิกสามารถยื่นเรื่องได้ที่หน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 04/04/2022 09:56:05