คำถาม
เปลี่ยนคนรับผลประโยชน์
ถ้าเราออกจากราชการ อย่างเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เงินฌาปนกิจ ต้องทำอย่างไร ตอนนี้ชำระเงินเอง
จากคุณ ทวีป จิตสวัสดิ์ไทย 08/04/2022 22:06:14
คำตอบ
ท่านสามารถยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ ถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 09/04/2022 11:38:29