คำถาม
ผู้รับผลประโยชน์
ยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เนื่องจากคนเดิมเสียชีวิตจะเป็นไรหรือไม่
จากคุณ ร.อ.นิพนธ์ เจิมจรุง 10/04/2022 18:05:23
คำตอบ
ถ้าท่านสะดวกให้ยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 11/04/2022 13:30:37