คำถาม
ผู้รับเงินสงเคราะห์
เนื่องจากผู้รับเดิมได้เสียชีวิต และต้องการเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคารห์รายใหม่ สามารถรุชื่อผู้รับได้กี่คนคะ
จากคุณ นางจันทร์เพ็ญ 29/04/2022 18:10:16
คำตอบ
สมาชิกสามารถระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ได้เพียง 1 คน ค่ะ
ตอบโดย admin 02/05/2022 11:10:21