คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เลขทะเบียนสมาชิก ต176669/32 ชื่อ-สกุล เดิม จ.ส.อ. สมถวิล ศิริพงษ์ เปลี่ยนเป็น จ.ส.อ. ศตภณ ศิริพงษ์ ที่อยู่สำหรับติดต่อปัจจุบันเลขที่ 146/23 หมู่ 4 ตำบล/แขวง โพธิ์กลาง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 วัน/เดือน/ปีเกิด คือ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ 2510 เพิ่มชื่อผู้รับเงินสงเคาระห์ ชื่อ น.ส จุฑาทิพย์ ศิริพงษ์ และ นาง รุ่งทิพย์ ศิริพงษ์
จากคุณ จ.ส.อ.ศตภณ ศิริพงษ์ 30/05/2022 12:56:15
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนแปลงชื่อ ต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ผู้รับเงินสงเคราะห์สามารถระบุได้เพียง 1 คนค่ะ
ตอบโดย admin 31/05/2022 13:31:11