คำถาม
ขอแก้ไขการชำระเงินรายเดือนผ่านต้นสังกัด
กระผม ส.อ.พีระพงษ์ วงษ์ละคร เลขทะเบียนสมาชิก 5590000113 สังกัด พัน.สบร.21 บชร.1 ขอแก้ไขการชำระเงินรายเดือนผ่านต้นสังกัด ของนาย บาลชัย วงษ์ละคร เลขทะเบียนสมาชิก 5650006465 จากเดิม น.ส.นภาภรณ์ บริบูรณ์ เป็น ส.อ.พีระพงษ์ วงษ์ละคร และผู้รับเงินส่งเคราะห์ คำนำหน้าชื่อ จากเดิม น.ส. เป็น ส.อ.
จากคุณ ส.อ.พีระพงษ์ วงษ์ละคร เลขทะเบียนสมาชิก 5590000113 สังกัด พัน.สบร.21 บชร.1 06/06/2022 12:08:30
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 06/06/2022 14:26:54