คำถาม
ข้อเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินฯ
พ.ต.วรจักร์ มาตร์นอก หมายเลขสมาชิก ต280106/37 ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินฯ เดิม นาง วาสน์ มาตร์นอก เป็นผู้รับเงินฯ เปลี่ยนเป็น น.ส.ทิพวัลย์ จ่ามมาตย์
จากคุณ พ.ต.วรจักร์ มาตร์นอก หมายเลขสมาชิก ต280106/37 07/06/2022 14:55:06
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 08/06/2022 10:00:54