คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ฌป.ทบ. 4 คน ดังนี้
1.จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ ศิริโชติเมธาสกุล สมาชิกเลขที่ 5460006292 แก้ไข ผู้รับเงิน สงเคราะห์ จากเดิม นางสมปอง อายุเจริญดี เปลี่ยนเป็น นางศศิณัฐ ศิริโชติเมธาสกุล แก้ไขที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็น 127 ม.7 ชุมชนบ้านใหม่ซอย 3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 2.นางศศิณัฐ ศิริโชติเมธาสกุล สมาชิกเลขที่ 5460009063 แก้ไข ผู้รับเงิน สงเคราะห์ จากเดิม จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ อายุเจริญดี เปลี่ยนเป็น จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ ศิริโชติเมธาสกุล แก้ไขที่อยู่ สำหรับติดต่อ เป็น 127 ม.7 ชุมชนบ้านใหม่ซอย 3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 แก้ไขที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ เป็น 127 ม.7 ชุมชนบ้านใหม่ซอย 3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 3.นางนันทวัน ศิริโชติเมธาสกุล สมาชิกเลขที่ 5460006292 แก้ไข ผู้รับเงิน สงเคราะห์ จากเดิม จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ อายุเจริญดี เปลี่ยนเป็น จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ ศิริโชติเมธาสกุล แก้ไขที่อยู่ สำหรับติดต่อ เป็น 127 ม.7 ชุมชนบ้านใหม่ซอย 3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 แก้ไขที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ 127 ม.7 ชุมชนบ้านใหม่ซอย 3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 4.นายสุรเชษฐ อายุเจริญดี สมาชิกเลขที่ 5460006296 แก้ไข ผู้รับเงิน สงเคราะห์ จากเดิม นางสมปอง อายุเจริญดี เปลี่ยนเป็น นางศศิณัฐ ศิริโชติเมธาสกุล แก้ไขที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ 127 ม.7 ชุมชนบ้านใหม่ซอย 3 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
จากคุณ จ.ส.อ.ณัฐพัชร์ ศิริโชติเมธาสกุล 08/06/2022 10:39:05
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่
ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุลของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 08/06/2022 17:03:08