คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูล
ขอแก้ไขผู้รับเงินสงเคราะ์ จากนางหน่อง มหาพล เนื่องจากเสียชีวิตแก้ไขเป็น นางสาวอำภา มหาพล
จากคุณ จ.ส.อ.วินัย มหาพล 08/06/2022 10:52:21
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 08/06/2022 16:55:10