คำถาม
ขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์
กระผม จ.ส.อ.จิรายุทธ์ ชัยกิจ รหัสสมาชิก 5530006183 สังกัด พัน.สบร.21 บชร.1 ขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์จากเดิม นาย สวิง ชัยกิจ เปลี่ยนเป็น น.ส.ออมลักษณ์ พิมสาร หมายเลขประจำตัวประชาชน 1229900386791
จากคุณ จ.ส.อ.จิรายุทธ์ ชัยกิจ สังกัด พัน.สบร.21 บชร.1 05/07/2022 15:28:28
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 07/07/2022 09:53:35