คำถาม
เรื่องแบบฟร์อม ใบคำร้องขอจัดการศพ
ใบคำร้องขอจัดการศพ ฯ ปัจจุบันใช้แบบฟร์อมใหม่ ในตัวอย่างที่ส่งมาเป็นกระดาษ legal แบบยาวหน้าเดียว แต่โหลดในหน้าเว็ป เป็นแบบ A4 ที่มี 2 หน้า สรุปแล้วใช้แบบใดครับ
จากคุณ จ.ส.อ.ธวัชชัย สุนา 06/07/2022 10:56:17
คำตอบ
ใช้ได้ทั้ง 2 แบบค่ะ
ตอบโดย admin 07/07/2022 10:12:10