คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก
ขอแก้ไขข้อมูลสมาชิกของ จ.ส.อ. เบญจะ ทองคง หมายเลขสมาชิก ต40981/21 - จากข้อมูลเดิม จ.ส.อ. เบญจะ ทองดง แก้ยศเป็น ร.ต. เบญจะ แก้นามสกุลเป็น ทองคง - ผู้รับเงินสงเคราะห์ นาย วิทูร ทองคง แก้ชื่อตัวเป็น นาย ภัทรพงศ์ ทองคง เนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว - ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ ตำบล บางสหาย อำเภอ เมอง แก้เป็น ตำบล พงสวาย อำเภอ เมือง
จากคุณ จ.ส.อ. เดชา กังสดาร 01/08/2022 12:39:42
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนชื่อ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของผู้รับเงินสงเคราะห์ค่ะ
ตอบโดย admin 02/08/2022 10:16:10