คำถาม
ถามเงินค่าจัดการศพที่เหลือ
พ.ท.จุมภฏ แท่นทองที่เสียชีวิต ทายาทได้รับเงินค่าจัดการศพงวดแรกเมื่ิอสี่เดือนที่แล้ว เงินที่เหลือจะได้รับเมื่อไหร่
จากคุณ พ.อ.จรัมภงค์ แท่นทอง 23/12/2022 13:14:15
คำตอบ
วันที่แจ้งถึงแก่กรรมคือวันที่ 5 ต.ค.65 เงินรอบแรกโอนเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์เมื่อวันที่ 12 ต.ค.65 เงินรอบสองจะออกประมาณสิ้นเดือน ก.พ.66 ท่านสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่แผนกการเงินว่าเงินออกหรือยังได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6442, 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 26/12/2022 10:56:19