คำถาม
แก้ไขข้อมูลวัน/เดืืือน/ปี เกิด
แก้ไขใหม่ให้เป็นดังนี้ จากเดิิมที่ 1 ม.ค.2509 เปลี่ยนเป็น 12 เม.ย.2509
จากคุณ พ.ต.พิชาติ คงวิเชียรชีพ สังกัด ปตอ.2 26/12/2022 13:13:31
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 26/12/2022 14:05:18