คำถาม
เแก้ไขชื่อ ที่อยู่และชั้นยศ
1. เลขทะเบียนสมาชิก 5500000161 แก้ชื่อเดิมจาก วณิตา แก้เป็น ปุณยนุช เนื่องจากเปลี่ยนชื่อใหม่ 2. แก้บ้านที่อยู่ปัจจุบันสมาชิก เป็น 147 หมู่ 14 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110 3. ยศผู้รับเงินสงเคราะห์ จาก ส.อ. เป็น ร.ท. ที่อยู่แก้เป็น 147 หมู่ 13 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110
จากคุณ จาก ร.ท.ทเนศ การเพียร เลขฯ สมาชิก 5440008921 06/03/2023 17:04:11
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ของสมาชิก และแก้ไข ยศ ที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนแปลงชื่อ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง ผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ ค่ะ
ตอบโดย admin 07/03/2023 14:37:16