คำถาม
การรับเงินสงเคราะห์งวดแรก
สอบถามการรับเงินสงเคราะห์ของ นายประสิทธิ์ เกตุสำรี หมายเลขสมาชิก 5590003552 (ผู้เสียชีวิต) ได้ยื่นเรื่องเมื่อ 1 มี.ค.66 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด และจะได้รับเงินก้อนแรกช่วงวันที่เท่าไหร่ ขอบคุณครับ
จากคุณ นาย ภูวนัตถ์ เกตุสำรี 08/03/2023 10:08:09
คำตอบ
เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ นับไปอีกประมาณ 3 อาทิตย์ จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ ท่านสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่แผนกการเงินว่าเงินออกหรือยังได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6442, 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 08/03/2023 13:35:21