คำถาม
ขอสอบถามเงินสงเคราะห์
สอบถามการรับเงินสงเคราะห์ของร้อยเอกเทียบ พวงดอกไม้ (ผู้เสียชีวิต) เลขทะเบียนสมาชิก ต17135/16 ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนใด
จากคุณ ทัศนีย์ 13/03/2023 15:29:55
คำตอบ
ขอทราบรายละเอียดว่ายื่นเรื่องผ่านทางไหน และยื่นเรื่องเมื่อไหร่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ
ตอบโดย admin 16/03/2023 13:54:53