คำถาม
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ส่งเอกสารแล้ว เมื่อประมาณ 1 เดือน เช็คสถานะตอนนี้ยังเป็นชื่อเดิมอยู่ ต้องใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะเปลี่ยนเป็นชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่
จากคุณ อณุวัช โพธิ์ศรีประเสริฐ 16/03/2023 16:03:48
คำตอบ
ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ค่ะ สมาชิกยื่นเรื่องผ่านทางไหนคะ
ตอบโดย admin 17/03/2023 09:47:15