คำถาม

จะขอเปลี่ยนแปลงผู้ส่งเงินสงเคราะห์จะต้องทำอย่างไรครับ
จากคุณ จ.จิรพณฑ์ 19/05/2023 13:53:17
คำตอบ
สมาชิกสังกัดหน่วยยื่นเรื่องผ่านหน่วย ถ้าไม่ได้สังกัดหน่วยยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ ถ้ามีผู้ชำระเงินแทนต้องให้ผู้ชำระเงินแทนเซ็นยินยอมค่ะ
ตอบโดย admin 19/05/2023 15:17:15