คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์
สมาชิกนาง เนตรนภา มูลประดับ ต.5560000720 เปลี่ยนที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์จากเดิมเป็น 170/8 ม.14 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 ครับ
จากคุณ จาก จ.ส.ต.นฤชัย ศรีวันดี ขอบพระคุณครับ 05/09/2023 11:20:09
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2023 14:49:26