คำถาม
เปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์
นางหลาย หอมจันทร์ ขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์จากเดิม ส.อ.หนูกุน หอมจันทร์ (เสียชีวิต) เปลี่ยนเป็น ส.อ.วีระชัย หอมจันทร์
จากคุณ นางหลาย หอมจันทร์ 09/10/2023 10:05:45
คำตอบ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกสังกัดหน่วยยื่นเรื่องผ่านหน่วย ถ้าไม่ได้สังกัดหน่วยยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ ถ้ามีผู้ชำระเงินแทนต้องให้ผู้ชำระเงินแทนเซ็นยินยอม ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 10/10/2023 10:17:44