คำถาม
การรับเงินสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์รอบที่ 1 ของนายสุรศักดิ์ คุณสวัสดิ์ จะเข้าในช่วงวันไหนคะ
จากคุณ ณภัค 10/10/2023 17:56:00
คำตอบ
เงินจะโอนเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ประมาณวันที่ 26 ต.ค.66 ค่ะ
ตอบโดย admin 11/10/2023 10:57:50